Det ekonomiska kretsloppet

Det ekonomiska kretsloppet

När man inom samhällsekonomi talar om det ekonomiska kretsloppet så syftar man, i de allra flesta fall, på det flöde av ekonomiska tillgångar ett ekonomiskt system har att förhålla sig med. Sådant kan handla om pengar, arbete, varor, tjänster och värdepapper, bland annat. Det är alltså en förklaring av samhällets ekonomiska kretslopp, där man visar hur de går runt. Nedan redogör vi för begreppet i helhet, och hur det används inom just samhällsekonomi.

Vad innebär ekonomiskt kretslopp?

Det ekonomiska kretsloppetSom sagt så syftar man i de allra flesta fall på ett samhälles cirkel av olika ekonomiska tillgångar, det vill säga hur det ekonomiska systemet ser ut och hur det tar sig runt. I det systemet räknar man in ekonomiska tillgångar som pengar, värdepapper, varor och tjänster, och arbeten. Tanken med det här begreppet är att man vill få en översiktlig bild av hur samhället går runt och vad som finns att ta del av. Vanligt är att man redovisar det ekonomiska kretsloppet genom att rita upp diagram för att illustrera de olika ekonomiska tillgångarna och hur de cirkulerar mellan de olika ekonomiska aktörerna.

Begreppet om det ekonomiska kretsloppet är alltså inte så mycket mer komplicerat än det som man så ofta fick gå igenom på samhällskunskapen i skolan, bara med skillnaden att man nu måste förstå hur det ska appliceras i den verkliga världen och den rådande samhällsekonomin.

Hur illustreras det ekonomiska kretsloppet?

För att ni ska få en ännu tydligare bild av vad som faktiskt menas med det ekonomiska kretsloppet och vad man syftar på då man talar om ett ekonomiskt system så tänkte vi försöka rita upp ett diagram genom att beskriva det med ord.

Kort sagt så handlar ett ekonomiskt kretslopp om att man vill få en översikt över de ekonomiska tillgångar som finns att tillgå och förhandla med i ett samhälle, vilket alltså är det ekonomiska systemet. Då pratar man ofta om olika aktörer, så som pengar, varor och tjänster, hushåll, arbeten, och så vidare.

Det är de här aktörerna som är själva ”spelpjäserna” i samhällsillustrationen, och som alltså utgör diagrammets olika pelare. Mellan de olika aktörerna flödar de tillgångar som det ekonomiska systemet har tillgång till, något man brukar visa med pilar. Det viktiga att komma ihåg är att alla aktörer samarbetar och påverkas av varandra på ett eller annat sätt.

Vanligen brukar man visa pengarnas flöde i en ruta, men man visar flödet mellan arbeten, varor och tjänster i en annan. Exempelvis så finns bankerna med som en betydande del i det ekonomiska kretsloppet, där de erbjuder lån och räntor till alla hushåll och företag medan de får tillbaka sparande och räntor. Det i sig är ett litet kretslopp.

Olika aktörer

Nedan listar vi de aktörer som ofta räknas in då man talar om det ekonomiska kretsloppet och hur ett ekonomiskt system går runt. Dessa aktörer har betydande roller och en stor påverkan på samhällets uppbyggnad och den välfärd som råder, och skapar mindre kretslopp i det större.

 • Hushållen och företagen sinsemellan
  Den egentligen viktigaste delen i det ekonomiska kretsloppet är det flöde av utbyten som sker mellan hushållen och företagen. Utan deras utbyta av tillgångar kommer inte det ekonomiska kretsloppet att fungera, så det är alltså en liten miniversion av den större varianten.

  När det kommer till just flödet mellan hushållen och företagen så handlar det om att hushållen bidrar med arbetskraft hos företagen, samtidigt som de konsumerar deras varor och tjänster. Företaget bidrar i sin tur inte bara med arbeten, utan de underhåller hushållen med löner och ger dem möjligheten att konsumera varor och tjänster.

 • Bankerna, hushållen och företagen
  Flödet mellan bankerna, hushållen och företagen är en ”halv” del av det större ekonomiska kretsloppet. Mellan just dessa aktörer rullar det kretsloppet av olika ekonomiska tillgångar genom att bankerna erbjuder lån och räntor, medan hushållen och företaget ger tillbaka med sparande och räntor.

  Även här bidrar flödet mellan hushållen och företagen till rullians, där hushållen bidrar med arbete och konsumtion för företagen och företagen ger tillbaka med varor, löner och tjänster. Dessa tre aktörer brukar man rita upp på ”ena halvan av pappret”, så att man förstår att de i sig skapar ett flöde av olika tillgångar som på sikt påverkar hela systemet.

 • Den offentliga sektorn, hushållen och företagen
  På ”andra sidan av pappret”, alltså den andra ”halvan”, har vi en annan del av kretsloppet, som också har en påverkande faktor på det hela. Den här delen är alltså det kretslopp av tillgångar som flödar mellan den offentliga sektorn, hushållen och företagen.

  Här råder ett upplägg där den offentliga sektorn förser företagen och hushållen med samhällsservice och bidrag, medan hushållen och företagen ger tillbaka med skatter i olika tappningar. Återigen har flödet av tillgångar mellan hushållen och företagen en stor påverkan på att det ska fungera.

Det ekonomiska kretsloppet påverkar alla

Beskrivningen av hur de olika aktörerna påverkas av varandra är alltså en väldigt enkel och översiktlig bild av hur samhällets tillgångar och resurser flödar i samhället, och hur det ekonomiska systemet och dess ekonomiska kretslopp egentligen funkar.

I grund och botten påverkar det ekonomiska kretsloppet samtliga aktörer på ett eller annat sätt, där flödet av tillgångar tar sig runt mellan de olika aktörerna i olika cyklar. Det handlar egentligen om att en ”köpare” tar emot en viss tjänst eller vara, som då ges av en ”säljare”. Och tvärtom så utbyter dessa aktörer tillgångar åt andra hållet.

Förklarande exempel

Vi tar ett exempel, där vi utgår från en person i ett hushåll. Denna person tar en tjänst/anställning från ett företag genom att bli anställd hos dem, vilket i sin tur leder till att företaget kan gå runt och producera varor till andra personer. Som tack för det får personen lön för sitt arbete, och möjlighet att köpa varor.

Denna person som är anställd hos företaget jobbar och tjänar pengar, vilket innebär att personen sen kan betala i skatt till staten/ den offentliga sektorn. Det får personen sen tillbaka av samhället genom bidrag och olika typer av samhällsservice. Det samma gäller för företaget som drar in pengar på sina varor. Sen måste den här personen även ha möjligheten att ta hand om sig själv och sitt leverne, där personen måste ha någonstans att bo, utbildning, sparande, och så vidare. Där kommer banken in i bilden, som ger personen möjlighet att låna och betala räntor. Personen bidrar då med sparande och räntor tillbaka, så att bankerna går runt. Det samma gäller för företag som också har ett behov av att expandera eller få hjälp med underhåll/ utveckling av företag.

Med det exemplet om hur en enda person faktiskt påverkas av hela samhället så kanske ni kan få en liten bättre bild av hur allt faktiskt hänger ihop. Allt har en koppling på ett eller annat sätt, och alla aktörer är beroende av varandra trots att de inte alltid har någon direkt kontakt eller utbyte mellan varandra. Kretsloppet leds av flera steg, och pengarna följer med genom alla utbyten mellan de olika aktörerna.

Vi alla är en liten del av det totala ekonomiska kretsloppet som råder i ett ekonomiskt system, men faktum är att vi alla är en betydande del och har en rätt stor påverkan på hur allt kan gå runt. Om en del av kretsloppet stannar kommer det påverka resterande delar, och tvärtom.

Sammanfattning av det ekonomiska kretsloppet

Det finns ingen tvekan om att det ekonomiska kretsloppet är en viktig faktor för att hela världens ekonomi ska gå runt på ett eller annat sätt. Alla olika aktörer i samhället är beroende av varandra på ett eller annat sätt, och även de mindre kretsloppen är beroende av den stora helheten där allt går ihop. Trots att ett samhälle i sig är ett eget kretslopp så kommer det även påverkas om andra kretslopp upplever förändringar, där de ena aktörerna styrs av de andra, och så vidare. Det ekonomiska kretsloppet är alltså ett väldigt omfattande begrepp som påverkar väldigt mycket av världens och de olika samhällenas välfärd, där vi till slut möts tillsammans.

Det som är viktigast att tänka på när det kommer till det ekonomiska kretsloppet och hur det fungerar är att vi alla är en bidragande faktorn till samhällets överblick, och stannar en del av ett kretslopp av så kommer det få konsekvenser för andra aktörer och även andra mindre kretslopp. Ett kretslopp styrs trots allt av att olika aktörer förser varandra med olika tillgångar och att flödet av olika resurser hålls i en någorlunda balans. De olika aktörerna i ett kretslopp samarbetar tillsammans och skapar mindre cyklar i det stora hela, som då är vad som utgör den hela cirkeln. Kretsloppet är något som vi styr tillsammans!