Revisionsberättelse: Vad det innebär

Revisionsberättelse: Vad det innebär

Företag som har revisor är skyldiga att lämna in en revisionsberättelse tillsammans med sin årsredovisning. Syftet med denna berättelse är att revisorn ska intyga att årsredovisningen följer årsredovisningslagen.

Krav på revisionsberättelse

För att känna till om man behöver ha en revisionsberättelse, kan man titta på de kriterier som finns tillgängliga. Det krav på revisionsberättelse som är tvingande, gäller om det finns en bestämmelse om revisor i bolagsordningen. Detsamma gäller om företaget har en revisor registrerad. Det finns några ramar som anger vilka företag som inte behöver ha en revisor utan som kan välja bort detta. Om man inte finns inom dessa ramar skall en revisor anlitas vilket innebär tvingande krav på revisionsberättelse.

Innehåll i revisionsberättelsen

I revisionsberättelsen ska revisorn intyga att årsredovisningen följer årsredovisningslagen eller annan lag. Revisorn ska även skriva om hen anser att årsstämman bör fastställa resultat- och balansräkningen (och resultaträkning och balansräkning för eventuell koncern). Dessutom ska revisorn beskriva vad hen anser att årsstämman ska besluta om styrelsens och den verkställande direktörens förslag till hur vinsten eller förlusten ska disponeras, samt om hen anser att årsstämman ska besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Övriga uppgifter i revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen ska också innehålla följande uppgifter: räkenskapsår, namn på företaget, organisationsnummer och datumet för revisionens avslutande. Det är viktigt att revisorn klargör hur hen har valt att skriva revisionsberättelsen och om det finns avvikande åsikter från företagsledningen eller andra revisorer. Revisionsberättelsen kan variera i sin utformning och revisorn måste klargöra sin inriktning och omfattning av revisionen. Det är också viktigt att notera om det saknas underlag för vissa uttalanden i revisionen och om granskningen har resulterat i att revisorn anser att företagsledningen vidtagit någon åtgärd eller försummat rörelsen som kan leda till att verksamheten eller rörelsen blir ersättningsskyldiga. Till sist ska revisionsberättelsen innehålla rörelsens räkenskapsår, namn och organisationsnummer samt datumet då revisionen avslutades, samt revisorns eller revisorernas underskrift/-er.

Det finns en rad företag som kan hjälpa till när det gäller bokföring och redovisning. För de med verksamhet i Stockholm finns BQ Redovisning som har erfarenhet och kunskap för det mesta inom redovisning i Stockholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *